Podrška privatnom sektoru

OPIS USLUGA

Pristup finansiranju

Opis: Kako bi pružio podršku firmama da se pripreme i ispune uslove za finansiranje projekata od strane različitih finansijera, USAID Sida GOLD projekat pomaže firmama kroz:

 • Podršku pri procesu apliciranja (osnovna provjera opravdanosti projekta, restrukturiranje, reprogramiranje, kapitalne investicije).
 • Pregled dokumentacije i davanje komentara.
 • Pružanje podrške kako bi se odgovorilo na zahtjeve koje postavljaju finansijeri/investitori/donatori.
 • Povezivanje sa finansijerima/investitorima/donatorima.

Pristup novim tržištima/širenje na postojećim tržištima
Opis: Kako bi pomogao firmama da pristupe novom tržištu, USAID Sida GOLD projekat će pružiti podršku u oblasti promocije i marketinških aktivnosti kao što su prezentacija na poslovnim sajmovima, posjete firmama, ili neposredni sastanci sa potencijalnim klijentima/investitorima. Naše usluge uključuju:

 • Pomoć pri pripremi promotivnog materijala.
 • Uspostava B2B (business-to-business) veza u okviru sektorskih vertikala.
 • Izgradnja kapaciteta u firmama sa visokim potencijalom za širenje, ali nedostatkom ljudskih resursa i kapaciteta.

Pomoć u procesu sticanja certifikata koji su potrebni za izvoz
Opis: USAID Sida GOLD projekat će pomoći bh. kompanijama da ispune standarde kvalitete koji direktno doprinose povećanju izvoza i/ili kreiranju novih radnih mjesta. U ovom segmentu naše usluge uključuju:

 • Tehničku pomoć u procesu ispunjavanja zahtjeva.
 • Povezivanje sa finansijerima.

Pomoć Start Up-ima
Opis: Solidan poslovni plan će pomoći firmi da uspješno posluje na konkurentnim tržištima. Međutim, nijedna firma nije potpuna bez razumijevanja uloge koju marketing ima u ostvarivanju punog potencijala. Neophodno je uzeti u razmatranje različite aspekte poput strategije, brendiranja, inovativnost, i drugih. USAID Sida GOLD projekat će pomoći firmama kroz:

 • Vođenje i kontrolu procesa izrade poslovnog plana.
 • Pripremu investicionog plana.

Pomoć u razvoju radne snage
Opis: Kako bi bh. građanima pružili priliku da steknu vještine koje su potrebne privatnom sektoru, USAID Sida GOLD projekat će sarađivati sa različitim akterima kako bi pokrenuo, razvio i/ili prilagodio programe razvoja radne snage potrebama tržišta. Pored toga, USAID Sida GOLD projekat će pomoći pri razvoju programa koji su certificirani kako bi se omogućilo da domaći radnici, tamo gdje to bude moguće, steknu međunarodno priznate kvalifikacije u okviru svojih profesija. Naša pomoć će uključivati:

 • Osmišljavanje programa obuke prilagođenih poslodavcima.
 • Osmišljavanje i pomoć pri izradi inovativnih programa razvoja radne snage.
 • Sistematski pristup kako bi se riješio problem neusklađenosti vještina koje posjeduje radna snaga sa potrebama poslodavaca.
 • Pomoć u procesu poboljšanja i jačanja pravnog okvira (obrazovanje odraslih).
 • Uspostavljanje saradnje između akademske zajednice, privatnog i javnog sektora kako bi se pokrenuo dijalog i promovisalo razumijevanje različitih aktera o neusklađenosti vještina koje posjeduje radna snaga sa potrebama tržišta rada.
 • Izgradnja kapaciteta uz korištenje najboljih praksi u oblasti razvoja radne snage.
 • Rješavanje problema nedostatka kvalifikovane radne snage u ciljanim sektorima/vertikalama putem lokalnih Vijeća za ekonomski razvoj.
 • Razvoj inovativnih programa stručnog obrazovanja koji su direktno vezani sa prilikama za otvaranje novih radnih mjesta u lokalnim zajednicama.
 • Saradnja sa drugim međunarodnim organizacijama koje djeluju u oblasti razvoja radne snage kako bi se efikasnije koristili resursi i prilike koje se ukažu.